Servicearbete på Mina sidor

Torsdag den 13 juni kl. 20.30–23:30 pågår ett servicearbete på Mina sidor. Du kan inte logga in under tiden som arbetet pågår.

 

Kundservice har ändrade öppettider

På fredag 14 juni har vår kundservice öppet kl. 09–12 och kl. 14–15.


Vår integritetspolicy

Alfa-kassans integritetspolicy går igenom vad som är personuppgifter, hur vi hanterar dem och vilka rättigheter du har. Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt att du känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi hanterar och när vi behandlar dem. Alfa-kassan är personuppgiftsansvarig och ska lämna information både när vi samlar in uppgifterna och om du begär det. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, GDPR.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. Vi behandlar dina personuppgifter bland annat i samband med att du ansöker om anslutning till Alfa-kassan eller ansöker om ersättning hos oss. Du har rätt till information när vi samlar in uppgifter om dig. Detta gäller både när du själv lämnar uppgifter eller när vi får uppgifter om dig från någon annan.

Vem får vi lämna dina personuppgifter till?

För att hantera ditt ärende hos oss lämnar vi ut och hämtar in dina personuppgifter från olika aktörer. Exempelvis lämnar vi uppgifter till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Swedbank och Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Hur använder vi dina personuppgifter?

A-kassorna är föreningar som enligt lag har ett myndighetsutövande uppdrag. 

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra vårt lagstadgade uppdrag. Vi gör detta huvudsakligen med stöd av dataskyddsförordningen som ett led i vår myndighetsutövning, ett allmänt intresse eller för att vi har rättsliga förpliktelser. 

I enstaka fall kan vi behandla dina personuppgifter med stöd av samtycke från dig. Exempelvis om du vill att vi lämnar ut uppgifter om dig till trygghetsorganisationer. När vi använder samtycke som rättslig grund informerar vi dig om det i samband med att vi ber om ditt samtycke. 

Vi behandlar dina personuppgifter för ett eller flera av följande ändamål: 

 • Information och rådgivning
 • Hantera inträden, pågående anslutningar och utträden
 • Utreda rätten till arbetslöshetsersättning och betala ut arbetslöshetsersättning
 • Kontrollarbete och för att förhindra felaktiga utbetalningar
 • Återkräva felaktig utbetald ersättning och skuldhantering kopplat till det
 • Följa lagar och regler som gäller i vår verksamhet
 • Utveckla verksamheten och servicen till dig som ansluten och/eller ersättningstagare
 • Utveckla och testa våra system för att verksamheten ska utföras på ett säkert sätt
 • Statistik och forskning

Hur länge sparar vi dina personuppgfiter?

Enligt GDPR får vi inte spara personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt. När uppgifterna inte längre behövs gallras de. Uppgifterna får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål som är definierade i a-kassans arkivföreskrifter.

Även bokföringslagen ställer krav på att a-kassan ska spara uppgifter under en viss tid. De uppgifter som omfattas av den lagen ska bevaras sju år efter slutet av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av oss både när uppgifterna samlas in och när du annars begär det. Om du begär att få ett så kallat registerutdrag har vi i normalfallet 30 dagar på oss att informera dig om vilka personuppgifter som behandlas av oss. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till dig, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos oss och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till oss och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering (rätt att bli glömd)

Enligt dataskyddsförordningen kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte behövs för till exempel myndighetsutövning. I vårt fall handlar vår behandling av
personuppgifter nästan alltid om myndighetsutövning. I övrigt måste uppgifter raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter är begränsad. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska vi informera dig om det.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Skälen ska väga tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Återkalla samtycke

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av att du gett ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd från oss.

Personuppgiftsansvarig

Alfa-kassan är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som vi utför.

Alfa-kassan
Organisationsnummer: 816400-5236
Box 1364, 172 27 Sundbyberg

Dataskyddsombud

För frågor om dina personuppgifter eller vår integritetspolicy, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dpo@alfakassan.se. Du kan även skicka post till nedanstående adress:

Alfa-kassan
Löfströms allé 5
172 66 Sundbyberg

Klagomål

Om du anser att Alfa-kassan har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
140 20 Stockholm
imy@imy.se

Lag

För ytterligare information om SFS 2018:218 – Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Uppdaterad: 2023-10-23


Snabblänkar

Gå med hos oss

Genvägar

 • Kontakta oss
 • Arbetslös
 • Ersättning
 • Beräkna ersättningsdagar
 • Väntetid
 • Om oss
 • Vår integritetspolicy
 • Logga in

  Mina sidor

  E-tjänsten för dig som redan har ersättning hos oss eller vill ansöka om ersättning.

  Min anslutning

  E-tjänsten för dig som är ansluten till oss. Här kan du se dina fakturor och dina inbetalda avgifter.

  Postadress

  Alfa-kassan
  FE 69
  938 88 Arjeplog